• :
  • :

Người đi tìm sự sống - Tháng phòng chống cháy nổ 2018 - Tiểu phẩm về hình ảnh người lính cứu hỏa