• :
  • :

Không để “khoảng trống” trong thực hiện chính sách

Khảo sát tại một số huyện miền núi về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, được phê ...