• :
  • :

Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi đối với lao động nữ được thực hiện như thế nào?

Chị Nguyễn Hồng Ánh (Bạc Liêu) hỏi: Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi đối với lao động nữ được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19-4-2007 của Chính phủ; Khoản 3 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23-9-2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bổ sung Khoản 8 Mục II Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30-1-2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định:

Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi ngoài trợ cấp thai sản theo quy định, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp một lần, mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con tại tháng người lao động sinh con hoặc tháng nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần, mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con.

THẾ TRUYỀN

Tags: trợ cấp