• :
  • :

Sở Tư pháp Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Vừa qua, Sở Tư pháp Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp Quý III, triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2021 với sự chủ trì của Giám đốc Sở Phạm Minh Thường.

Sở Tư pháp Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong quý III công tác tư pháp của Sở đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự; công tác thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo VBQPPL đạt kết quả tích cực; Sở đã tham mưu UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tỉnh, tổ chức tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” tại địa phương; ban hành Kế hoạch hưởng ứng thực hiện Ngày pháp luật năm 2021. Cùng với đó, Sở đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết những việc phát sinh, phức tạp; thực hiện công chứng, chứng thực, tổ chức các cuộc đấu giá tài sản, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đôn đốc, hướng dẫn công tác tư pháp cơ sở kịp thời; chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động công chứng, đấu giá tài sản.

Cùng với những kết quả đạt được, trong Quý III công tác tư pháp vẫn có một số tồn tại, hạn chế. Do vậy, đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, Trung tâm thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 bao gồm: thẩm định, rà soát, tự kiểm tra, hệ thống hóa VBQPPL; triển khai các chương trình, kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính - bổ trợ tư pháp…

Tác giả: B.Ngọc